مرگ ویدا حاجبی در آستانه بهار پیوستن جان شیفته‌اش به طراوت زندگی است.  

ما - کانون ره آورد - معتقدیم که مسئله ممنوعیت تک‌خوانی زنان و محدودیت پخش آواز زنان، جدا از دیگر تبعیض‌های قانونی...