نامه سرگشاده عبدالکریم لاهیجی به خانم پيلای، کميسر عالی حقوق بشر درباره حمله در زندان اوين ايران‎

خانم پيلای، کميسر عالی حقوق بشر،

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، از شما می خواهند به طور علنی و قاطعانه در باره حمله های خشونت بار در زندان اوين/ايران در تاريخ ۱۷ آوريل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردين ۱۳۹۳) واکنش نشان بدهيد.

 

خانم ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر

رونوشت: دکتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران

۲۵ آوريل ۲۰۱۴
(۵ ارديبهشت ۱۳۹۳)

خانم پيلای، کميسر عالی حقوق بشر،

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، از شما می خواهند به طور علنی و قاطعانه در باره حمله های خشونت بار در زندان اوين/ايران در تاريخ ۱۷ آوريل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردين ۱۳۹۳) واکنش نشان بدهيد.

در ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۱۷ آوريل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردين ۱۳۹۳)، عده ای از ماموران لباس شخصی و در حدود ۶۰ تن از اعضای گارد ويژه زندان مسلح به باتوم و تجهيزات ضد شورش، به زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين در ايران حمله کردند. ده ها تن از زندانيان زخمی و بيش از ۳۰ زندانی به سلول های انفرادی منتقل شدند.

زندانيان در سلول های انفرادی نيز با رفتار غيرانسانی روبرو شدند و از مراقبت پزشکی متناسب با جراحت هايشان محروم ماندند. در تاريخ ۲۵ آوريل (۵ ارديبهشت ۱۳۹۳) دست کم ۱۱ زندانی هنوز در سلول های انفرادی به سر می برند و گويا در اعتصاب غذا هستند.

ده ها زندانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين در حبس هستند نيز دست به اعتصاب غذا زده اند تا حکومت ايران به درخواست آنها برای اجرای عدالت در باره نقض حقوق آنها در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) پاسخ دهد.

دولتمردان ايران تاکنون کار چندانی در باره حمله ها و درخواست های زندانيان و خانواده های آنها انجام نداده اند. مسئولان بالارتبه از جمله رييس قوه قضاييه و وزير دادگستری وقوع جراحت ها و تخلف های جدی در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) را تکذيب کرده اند.

سازمان های ما شرحی از رويدادهای بند ۳۵۰ زندان اوين در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) و روزهای پس از آن، نام زندانيان مجروح و فهرست جراحت های آنها، نام زندانيان انتقالی به سلول های انفرادی و زندانيانی را که تا به امروز از انفرادی به بند ۳۵۰ بازگشته اند، گرد آورده اند. اين اطلاعات به پيوست است. اطمينان داريم که اين حقايق باعث نگرانی است و بنابراين واکنش جدی دفتر شما را ايجاب می کند.

ما از دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتظار داريم به نقض جدی حقوق بشر در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين)، شکنجه و بدرفتاری با زندانيان در روزهای پس از آن، باقی ماندن ۱۱ زندانی درسلول های انفرادی و تکذيب دولتمردان ايران، که از تحقيق مناسب در باره نقض حقوق بشر سر باز می زنند و به انکار حقوق زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين ادامه می دهند، واکنش نشان دهد.

بنابراين، شما را فرا می خوانيم:

· به طور علنی نقض حقوق بشر در زندان اوين در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) و روزهای پس از آن را محکوم کنيد؛

· از دولتمردان ايران بخواهيد خشونت را محکوم کنند و مسئولان اين خشونت را به پاسخگويی بخواهند؛

· از درخواست های زندانيان و خانواده هايشان برای تشکيل کميسيون مستقل تحقيق در باره رويدادهای روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) در زندان اوين حمايت کنيد؛

· از دولتمردان ايران بخواهيد تمام زندانيانی را که هنوز در سلول های انفرادی هستند به بند عمومی بازگردانند؛

· برای تمام زندانيان مجروح، خواهان تامين مراقبت پزشکی مناسب بشويد؛

· به طور رسمی از کارشناسان ويژه مربوط برای موضع گيری علنی در باره اين رويدادها و تحقيق در باره نقض حقوق مربوط به چارچوب اختيارشان ـ به ويژه از گزارشگر ويژه سازمان ملل در باره شکنجه، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای آزادی گردهمايی و تشکل، و گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران ـ حمايت کنيد.

با احترام،
عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر