اکتبر 2008

امسال نيز همچون چند سال اخير، روز اينتگراسيون با شرکت کانون ها، انجمن ها و نهادهای مختلف مليت های گوناگون در سطح شهر آخن و حومه، در مدرسه Geschwister-Scholl-Gymnasium آخن برگزار می شود.