آوریل 2012

به‌نام همه مبارزان راه آزادی و دموکراسی که طی ۳۳ سال جان باخته‌اند، درختی به‌نام آزادی، درختی به‌عنوان یادگار زنده در این محل می‌کاریم تا یاد آنان همیشه زنده بماند.