مارس 2013

به رسم هر سال و در راه تداوم حمايت از جنبش مدنی زنان ايران، امسال نيز کانون ره‌آورد در شهر آخن آلمان مراسم آگاه‌گرانه و شورانگيزی را به‌مناسبت هشتم مارس، روزجهانی زن برگزار کرد.