دسامبر 2013

گزارش مراسم روز جهانی حقوق بشر -

کانون ره‌آورد مراسم روز جهانی حقوق بشر را همچون هر سال در آخن برگزار کرد. در اين مراسم که به حقوق دگرباشان جنسی اختصاص داشت ضمن نمايش فيلمی در اين زمينه رضا کاظم‌زاده سخنرانی کرد.

 
 

در جامعه‌ی ايران نقض حقوق بشر چنان گستره‌ی وسيع و ابعاد گوناگونی دارد که پرداختن همزمان به همه‌ی آن‌ها امری به‌غايت دشوار است. به‌همين دليل ما هر سال به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر به يکی از موارد نقض اين حقوق در ايران می‌پردازيم.

سه شنبه 26 آذر 1392 [2013.12.17]

 
کانون ره‌آورد مراسم روز جهانی حقوق بشر امسال را به مسایل دگرباشان جنسی در ايران اختصاص داده است.