دسامبر 2016

اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر ١٩٤٨در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. کانون ره آورد در شهر آخن، که یکی ازمضامین اصلی فعالیتهای خود را حمایت از فعالیت های حقوق بشری در ایران قرار داده است،

 

ما با حکم اعدام برای هر نوع جرمی مخالفیم!