سپتامبر 2018

کانون ره‌آورد در شهر آخن آلمان امسال را به موضوع کشاکش«حذف» و «بازنمایی» این کشتار اختصاص داده است،

کانون ره‌آورد در شهر آخن آلمان امسال مراسم سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۶۷ را به موضوع کشاکش«حذف» و «بازنمایی» این کشتار اختصاص داده است، کشاکشی که در یک سوی آن حکومت ایران با همه تلاش‌‌هایش برای «حذف» و نادیده گرفتن این فاجعه قرار دارد، و در سوی دیگر خانواده‌های زندانیان