اطلاعيه کانون ره آورد به مناسبت هيجدهمين سالگرد قتل عام ۶۷

در اين فاجعه ملی، به گونه ای بی سابقه بديهی ترين حقوق انسانی و شهروندی زندانيان زير پا گذاشته شد. از اين رو مادام که پرونده اين فاجعه تاريخی و ملی و ديگر پرونده های قتل های سياسی رژيم رسيدگی نشود و آمران و عاملان جنايتکار آن در يک دادگاه عادلانه بين المللی به اعمال خود پاسخ ندهند؛ اين پرونده ها از نظر مردم ايران همچنان گشوده و در انتظار بررسی باقی می مانند.

 

 

هيجده سال پيش در تابستان سال ۱۳۶۷ پس از پذيرش قطعنامه سازمان ملل در زمينه پايان جنگ ايران و عراق از جانب ايران، به دستور مستقيم آيت الله خمينی هئيتی سه نفره با طرح چند سئوال کوتاه بيش از چهار هزار تن از زندانيان سياسی ايران را که بسياری از آن ها طبق قوانين خود رژيم به زندان محکوم شده بودند تنها در عرض دو هفته و بدون آن که اطلاعی از چگونگی جريان تفتيش خود داشته باشند صرفا به اين گناه که مانند حکومتگران دينی نمی انديشند؛ گروه گروه به جوخه های اعدام سپرد.

 

اين تنها خانواده ها و بازماندگان اين قربانيان نيستند که هفده سال استوار ايستاده اند و تلاش های حقوقی تازه ای را جهت احقاق حقوق آن قربانيان سازمان می دهند، بلکه همه آزادی خواهان ايران خواستار پيگيری نهادهای قضائی بين المللی در رابطه با اين جنايت عليه بشريت هستند.

پرده برداشتن از اين جنايت ها و فاجعه قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶۷ و دهه ۶۰ شکستن سکوت سنگين در قبال آن، همدردی و همراهی با خانواده های دادخواه اين عزيزان، آن حداقلی است که از هر ايرانی آزاده انتظار می رود.

راه پايان دادن به شکنجه و اعدام، اين خواست متمدنانه، در کشور ما از طريق همين افشاگری ها و تلاش ها است که هموار می گردد. اين تلاش ها موجب می شوند تا که رژيم مستبد نتواند بی پروا چهره های اصلی و شناخته شده اين قتل عام، مانند مصطفی پورمحمدی را به وزارت کشور و رازينی، نيری، اشراقی و امينی را به مسئوليت های قضائی منصوب کند.

حکومت دينی سياست سرکوب و محو فيزيکی دگرانديشان در ايران را همچنان ادامه می دهد. هنوز چند روزی از به قتل رساندن مشکوک دانشجوی آگاه و مبارز اکبر محمدی در زندان رژيم اسلامی نمی گذرد که ديگر فعالين سياسی و دانشجوئی تحت پيگرد و زندان و شکنجه قرار گرفته اند و احمد باطبی دانشجوی مبارز مجددا بازداشت گرديده و در وضعيت خطرناکی بسر می برد.

کانون ره آورد ضمن گرامی داشت خاطره جان باختگان سال ۶۷ و تمامی قربانيان سياست سرکوب طی ۲۷ سال حاکميت جمهوری اسلامی از تمامی نيروهای آزادی خواه و دموکرات و ترقی خواه ميهن در هر کجا که هستند تقاضا دارد با هر امکانی که دارند جهت افشای هر جه بيشتر چهره هائی که به اين قتل عام دست زده اند؛ جهت کشف دلايل واقعی اين کشتار، جهت کشف آمار دقيق کشتار سال ۶۷ و محل دفن آن عزيزان از طريق نهادهای حقوق بشری بين المللی در جهت ايجاد کميته حقيقت ياب در ايران بکوشند.

جاودان باد ياد تمامی عزيزان فاجعه تابستان سال ۶۷
جاودان باد ياد همه جان باختگان راه آزادی و عدالت

کانون ره آورد - آخن - آلمان
شهريور ۱۳۸۵ سپتامبر ۲۰۰۶