به پشتيبانی از فراخوان آقای اکبر گنجی در اعتصاب غذای شهر کلن شرکت می کنيم

به پشتيبانی از فراخوان آقای اکبر گنجی در اعتصاب غذای شهر کلن شرکت می کنيم

 

در راه مقابله با نقض خشن حقوق بشر در ايران و برای آزادی بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی مخصوصا آقايان منصور اصانلو، رئيس هيات مديره سنديکای شرکت واحد تهران، رامين جهانبگلو، استاد دانشگاه، فيلسوف و انديشمند سرشناس و آقای موسوی خوئينی، مدافع حقوق و آزادی های سياسی و مدنی؛ از اعتصاب غذايی که به درخواست آقای اکبر گنجی، مبارز پر تلاش راه حقوق بشر در روزهای جمعه، شنبه و يکشنبه برابر با ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۶ در ايران و خارج به طور همزمان برگزار می شود؛ حمايت می کنيم.

در اين رابطه، کانون ره آورد – آخن، در اعتصاب غذايی که "شورای هماهنگی برای دفاع از حقوق بشر در ايران" در شهر کلن آلمان سازمان داده است شرکت می کند.

ما از همه هموطنان مقيم شهر آخن و ديگر شهرهای نزديک به کلن دعوت می کنيم به هر صورتی که می توانند به اين جنبش مقاومت ياری رسانند.

آدرس محل اعتصاب عذا:
Turm Str.3-5
Bürgerzentrum
Köln – Nippes

ساعت شروع: ۱۰ صبح جمعه ۱۴ ژوئيه

کانون ره آورد – آخن – آلمان
سه شنبه ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۶
برابر با ۲۰ تير ۱۳۸۵