درگيری دو شاهد با يک دزد در آخن

روزنامه آخنرناخريشتن گزارش داد، يک شاهد شجاع در ساعت هشت و ۳۰ دقيقه روز يکشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ با يک کيف‌دزد در خيابان تريرر آخن درگير شد و با کمک يک شاهد ديگر دزد را دستگير کرد و تحويل پليس داد.

دزد سعی داشت کيف يک زن را سرقت کند که شاهد نخست با ديدن ماجرا دزد را دنبال کرد و آن دو شروع به کتک‌کاری کردند.

در پی آن شاهد دوم از راه رسيد و با استفاده از اسپری فلفل، دزد را ناچار به تسليم کرد.

سرانجام پليس در مدت زمان کوتاهی پس از اين ماجرا دزد را در نزديکی آخن ـ آرکادن، پاساژ خريد در آغاز خيابان تريرر، دستگير کرد.