ديگر سکوت نکنيد! ديگر سکوت نکنيم! گردهمايی مشترک در کلن

ديگر سکوت نکنيد! ديگر سکوت نکنيم! گردهمايی مشترک در کلن

گردهمايی
کلن - مقابل کليسای دم
روز شنبه ۵ آگوست ۲۰۰۶
راس ساعت ۶ بعد از ظهر با به همراه داشتن شمع
آخرين قربانی رژيم جمهوری اسلامی دانشجوی آزاديخواه اکبر محمدی است!

هموطنان آزاديخواه!

بعد از سرکوب طولانی و شديد جنبش های دانشجويی، نويسندگان، کارگران، جنبش های ملی در آذربايجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان، اقليت های مذهبی، آخرين نمونه دستگيری ۵۴ هموطن بهايی و يهودی در شيراز، و نيز جنبش زنان در ايران؛ آخرين قربانی جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، اکبرمحمدی دانشجوی آزاديخواه و از رهبران جنبش دانشجويی است. او در حين اعتصاب غذا در روز ۳۱ يولی ۲۰۰۶ در زندان اوين تهران به قتل رسيد و پيکر بی جانش، درست مانند نمونه زهرا کاظمی، بدون اينکه به پزشکان بی طرف اجازه معاينه داده شود به سرعت به خاک سپرده شد؛ آشکارترين سند وقوع قتل عمد!

بايد توجه کرد که به خصوص از بعد از شروع بحران لبنان، جمهوری اسلامی با سوء استفاده از بی توجهی باز هم بيشتر افکار عمومی، بر ابعاد دستگيری ها و صدور احکام زندان و حتی صدور احکام اعدام و سنگسار افزوده است. آخرين نمونه ها: تاييد حکم اعدام ۶ نوجوان در خوزستان، حکم اعدام ۵ درويش در مياندوآب، صدور ۵ حکم سنگسار نظير ملکه قربانی در اروميه و نيز دستگيری مجدد بسياری نظير احمد باطبی در تهران و صدور احکام زندان برای زندانيان بسياری نظير دميرچی و موحدی ولسانی در آذربايجان و يا خالق محمد زاده در کردستان، مهاباد، درهفته های اخير.

بايد همه با هم با هر ميزان از اختلاف عقيده و نظر، با اعتراض گسترده در همه جا مانع تکرار جنايات جمهوری اسلامی گرديم!

برای نجات جان دربندان راهی به جز اعتراض مشترک وجود ندارد!

به عنوان برگزارکننده اين گردهمايی، و نه بيش از آن، همه احزاب، گروه ها، شخصيت ها و افراد شرافتمند و آزاديخواه را به همراهی و شرکت همه جانبه و بيان نظر در اين مراسم و برگزاری مراسم مشابه در همه جا فرا می خوانيم!

جمعيت دفاع اززندانيان سياسی ايران - کلن
کانون ره آورد - آخن

۶ مرداد ۱۳۸۵

***

جمعيت دفاع اززندانيان سياسی ايران - کلن:
Postfach 900423
D-51114 Köln
Fax: 0049-221-17099009
Jdef_zendanian_siassi_iran@yahoo.com

کانون ره آورد - آخن:
kanoon@rahaward.org
http://rahaward.org/
Rahaward
Postfach 101525
52015 Aachen