سوء استفاده از پوستر مراسم روز جهانی زن در آخن

به روز رسانی: چهارشنبه 17 اسفند 1384 [2006.03.08]

سوء استفاده از پوستر مراسم روز جهانی زن در آخن

 

در چند روز اخير مشاهده شده است که در برخی سايت های ايرانی پوستر مراسم روز جهانی زن در آخن که از سوی کانون ره آورد تهيه شده؛ با امضای ديگر، اما با همان طرح و شکل منتشر شده است. اين تراکت "جديد" با امضای "فدراسيون دانشجويان مدافع صلح و حقوق بشر" به عنوان کارت تبريک روز جهانی زن ارائه شده است.

کانون ره آورد ضمن ارسال پيام هايی به اين سايت ها، اعلام داشت که چنين اقدامی درست نيست و سايت های مزبور می بايست اين تراکت اينترنتی را از روی سايت خود بردارند. اين موضوع از آن جا اهميت دارد که مراسم روز جهانی زن در آخن با همکاری گروه ديگری از زنان ديگر کشورها برگزار می شود و استفاده از پوستر اين مراسم عواقب حقوقی در پی خواهد داشت. از سوی ديگر، کانون ره آورد همواره اعلام کرده است که اين کانون به هيچ گروه، سازمان و حزبی وابسته نيست و اقدام اين "فدراسيون" چنين شبهه ای را در جامعه ايرانی ايجاد می کند.

کانون ره آورد بدين وسيله اعلام می دارد که چنين حرکاتی جز ضربه زدن به فعاليت های مستقل معنايی ندارد و استفاده غيرقانونی از اين پوستر را در راستای خدشه دار کردن اينگونه فعاليت ها ارزيابی می کند.