پيام نوروزی کانون ره آورد - آخن

هم ميهنان عزيز

فرارسيدن نوروز باستانی را به همه شما و به همه فارسی زبانان محترم تبريک گفته، برای همه شما عزيزان سلامتی، موفقيت، سربلندی و شادی آرزو می کنيم.
در طی سال گذشته مبارزه مردم ايران در راه آزادی و حقوق بشر دامنه و عمق بيشتری يافت. اين تلاش ها که در تمام موارد با سرکوب خشن حکومتی مواجه شد همچنان ادامه داشته و مورد پشتيبانی همه آزادی خواهان در ايران و جهان قرار دارد.
کانون ره آورد که خود را جزء کوچکی از اين پيکارعظيم ملی در راه تامين آزادی و حقوق بشر می داند؛ آرزومند است که اين جنبش در همه ابعاد آن تقويت گردد.
پيروز و سربلند باشيد.
کانون ره آورد - آخن - آلمان
۱۹ مارس ۲۰۰۷