کنسرت در حمایت از حقوق کودکان

انجمن حمایت از حقوق کودکان در شهر بوخوم کنسرت گروه مریم آخوندی و بانو را برگزار می کند. کلیه درآمد حاصله از این برنامه صرف کمک به انجمن حمایت از کودکان در ایران خواهد شد.