سمینار آموزش زبان فارسی در شهر آخن

در تاریخ ٢٦و ٢٧ سپتامبر به دعوت کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان، با میزبانی کانون ره آورد و مدرسه ایرانی شهر آخن سمیناری با موضوع ضرورت بکارگیری شیوه های نوین آموزش زبان فارسی برای کودکان خارج از کشور برگزار می شود.