دستیابی به حقیقت تا تحقّق عدالت:/دکتر لاهیجی/حقوق بشر

    نه تنها کشتار سال ۶۷ وقتل ها و ترورهای سیاسی برنامه ریزی شده توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران از مصادیق بارز جنایت های بر ضّد بشریّت به شمار می آیند که دستگیری های سازمان یافته و گسترده و حبس ها و شکنجه ها و تعزیرها و رفتارهای ظالمانه که توسط دادگاه های...
اشتراک در دستیابی به حقیقت تا تحقّق عدالت:/دکتر لاهیجی/حقوق بشر