پروانه میلانی /خاوران/ در گذشت پروانه میلانی/مادران خاوران

برگ برگ دفتر زندگی اش و تصویرهای رنگ و وارنگش را که برای خویشاوندانش عرصه تجدید خاطره ها است، نخوانده ایم . ولی بر این دفتر، نشانها و ردپاهای سی و چند سال گذشته در هم‌آمیختگی با خاوران حضوری پررنگ دارند. روز به روز این دوره از زندگی پروانه میلانی، گشوده به دوست و همدرد، رد زخمها و دردها، رد عدالت...
اشتراک در پروانه میلانی /خاوران/ در گذشت پروانه میلانی/مادران خاوران