ویدا حاجبی در یاد دوستانش ماندگار شد

مرگ ویدا حاجبی در آستانه بهار پیوستن جان شیفته‌اش به طراوت زندگی است.

 

 

او سرشار از زندگی بود، با کوله‌باری از تجربه‌ها و خاطره‌هایی ماندگار از دوران آرزوهای رؤیایی انسانی. او نماد این دوران بود، دورانی سرشته با شورها و شوریدگی‌ها که با واکاوی اندیشه جلایی پُروقار یافت و شور زندگی را به پرتویی آرام اما پردوام تبدیل کرد.

 

کانون ره‌آورد در شهر آخن آلمان در سوگ از دست دادن ویدا حاجبیِ عزیز با همه‌ی یاران او که از شعله‌ی وجودش گرما می‌گرفتند، همدرد است. مرگ او در آستانه بهار پیوستن جان شیفته‌اش به طراوت زندگی است. قدر او و بهار را بدانیم و همچون او به زندگی بیندیشیم!

 

کانون ره‌آورد ـ آخن ـ آلمان
دوشنبه ۱۳ مارس / ۲۳ اسفند